Foring av gris

Fagstoff: Smågris, slaktegris, purker og råner fôres forskjellig. Effektiv utnyttelse av fôret er avgjørende for å kunne oppnå god lønnsomhet. Kravet om grovfôr til alle griser synes å være begrunna ut fra hensynet til trivsel og velferd hos dyra, heller enn hensynet til å tilføre energi.

Til for eksempel gjeldpurker på restriktiv fôring vil grovfôret redusere sultfølelesen og sysselsette dyra. Temperatur og værforhold kan påvirke grisenes fôropptak .

Tenker du da å skaffe smågris på våren og å la dem gå ute til høsten? Gris krever lite gjerding og ofte er det nok med én strømtråd som du hever litt etterhvert som grisene vokser. Ift fôring er det ikke nok med det de finner selv. De trenger kraftfôr og gjerne kokte poteter osv. Norgesfôr har slått sammen slaktegrissortimentet da det ikke lenger stilles krav til navnsetting av fôr til Edel- gris.

Vi gjør oppmerksom på at heretter vil alle våre slaktegrisblandinger tilfredsstille kravene til Edel- gris. Reglene er strenge fordi vi ikke vet hva som kan befinne seg av smittekilder i matvarene, sier Trond Kroken, distriktssjef for Mattilsynet i Lofoten.

Den norske purka er stor i internasjonal sammenheng! Dette gir unødig høye fôrkostnader, dårligere holdbarhet og økt risiko for bogsår og ihjelligging av smågris. Begrens purkas størrelse. Restriktiv fôring i oppdrettet.

Vi forer med brød og kraftfor, som de får oppbløtt som en grøt. Foring skjer kun en gang om dagen, mens vi etterfyller vann ved behov, og er ekstra påpasselige når det er varmt I været. Vi lager også istand et gjørmebad.

Bestill studieheftet NÅ! Det gjøres enkelt ved å . Bli vis på fôring av gris – gir en grundig beskrivelse av hvordan man bør fôre grisen, ut fra de nyeste testings- og forskningsresultatene som er tilgjengelige. Livdyrmarkedet, priser og vilkår for gris. Fagstoff for gris innen kategoriene helse, fôring , økonomi, drift og hus og innredning. Svinekongressen ble arrangert for 10.

Kongressen fant sted på Scandic Hamar 17. Smågrisen fødes med små fettreserver og svært dårlig immunforsvar. Egen tarmflora skal etableres slik at grisungene kan ta til seg, .

Dyra skal kunne ete samtidig dersom de ikke har fri tilgang på fôr, eller det nyttes individuell datastyrt fôring. Alle svin skal til enhver tid ha tilgang på tilstrekkelige mengder drikkevann av akseptabel bakteriologisk og kjemisk kvalitet. Automatiske innretninger for tildeling av fôr og vann skal kontrolleres . Hvis det er fri tilgang på kraftfôr i automater, vil antall gris pr.

Purkene bør kunne stenges inne i båsen ved fôring. Type gris , Vannbehov, liter pr. Kapasitet drikkenipler, liter pr. Fôring med alter- native fôrmidler gir noe svakere til- vekst og lavere kjøttprosent samme liknet med de to andre fôringsgruppene.

I år er det år siden dette varemerket ble lansert. God dyrevelferd hos gris er viktig både for næringas omdømme og bondens økonomi. En gris som trives presterer bedre. Både kraftfôrleverandøren og bonden bør derfor samarbeide for å unngå utfordringer som halebiting. God kontroll på hva man fôrer med.

Ved appetittfôring: mindre mulighet for å styre energitildelingen. Med en begrenset fôrtildeling på slutten av fremfôringstiden vil det totale fôrforbruket bli mindre, og det vil i tillegg være gunstigere å produsere en tyngre gris fordi de siste kiloene med tilvekst gis tilsva- rende mindre fôr. De må gjerne grave seg en søledam, men de bør ikke traske rundt i søle til langt opp på skinkene.

Driftsopplegget skal selvsagt være miljøvennlig, og ikke forsyne nærliggende vassdrag med næringsstoffer . Vi traff på disse morsomme grisene i Vestby. I mangel av slikt fôr, kan fôr fra andre virksom heter som driver økologisk benyttes. Fôring av gris er basert på kraftfôr, men noe grovfôr skal benyttes som miljøfôr og sysselsetting.

Kraftfôr kan dermed kjøpes inn som i konvensjonelle.