Forbrukere i skogen

Fagstoff: Økologi er læren om samspillet mellom de levende organismene og det miljøet de lever i. Størrelsen på et økosystem kan variere fra en liten pytt til en hel skog eller hele jorda. I et økosystem inngår det fire komponenter, foruten de tre påfølgende som er produsenter, forbrukere (konsumenter) og nedbrytere spiller . Har dere eksempler på nedbrytere og forbrukere ? Forbrukere er de som skaffer energi ved å spise andre levende organismer.

Så kan jeg ta hvilket som helst dyr ? Nedbrytere er de som tar av seg døde ting. Krepsedyr, insekter, fisker og fugler er forbrukere. Vi deler innsjøene inn i typer etter hvor mye næringssalter som er oppløst i vannet og hvor surt vannet er.

Skogen : – av landsarealet i Norge er dekket med skog. Barskog: Gran og Furuß . Om skogen som økosystem, næringskjeder osv.

Ordet skog stammer fra det oldnordiske ”skaga” som betyr ”å rage frem”. Podsol er næringsfattig jord som er svært vanlig i Norge. Næringsnett – flere næringskjeder koblet sammen.

Andre- og tredje forbruker. Det er en sammenkobling av flere næringskjeder. Et økosystem kan være lite – som en pytt , større – som en skog , eller sies å omfatte hele biosfæren, det vil si den del av Jorden (jor vann, luft) der levende organismer kan eksistere. Disse kan videre bli spist av 2. Det kan være flere ledd i en næringskjede, men det er mye næring som går tapt gjennom næringskjeden.

Derfor er tallet på ledd begrenset, særlig hvis 1. Mange organismer kan hente næring . De spiser alt det som ikke er brukbart lenger for konsumentene. Det vil si kvister, bla og døde dyr. Når planter og dyr dør, råtner de og omdannes til jord.

Når et stort dyr dør blir det bråte . Arter av bjørk, osp, rogn og selje vokser opp og skaper mer skygge på hogstflaten. Dyrelivet endres og hare, orrfugl og rådyr vil innta området.

Naturlige forstyrrelseri skog kan være brann, insektsangrep, jord-og snøras. Feltkurs i naturfag 5-trinn. Skriv opp navn på forbrukere. Vi sjekker insektsfellene. Finn ut hvilke insekter som har gått i fella.

Hansen, som har spesialisert seg på forbrukeratferd og økonomisk psykologi, ser en trend der vi blir stadig mer tidskjøpende forbrukere. Vi kjøper oss fri fra såkalte må-ting for å kunne bruke mer tid på vil-ting. Slik slipper vi unna vindusvask og matlaging og får bedre tid til å leke med barna, gå i skogen eller på kino, sier . Produsentene er planter og skog. Hva er den mest synlige endringen i det norske landskapet de siste ca 1årene?

Før i Norge var et mindre skog. I løpet av de neste 1årene vokset skogen seg større. Haren lever av masse forskjelig føde og kalles planteeter.

Haren kan igjen bli spist av en rev som kalles en kjøtteter. Men som forbruker har du også makt. Du er med og sikrer at menneskene i regnskogen får rettigheter til skogen sin, bevisstgjør dem om disse rettighetene og gir dem styrken til å håndheve rettighetene.

Som forbruker kan du be norske fôrprodusenter om ikke å kjøpe soya eller palmeolje som har ødelagt regnskog. De biotiske faktorene er alt det levende i et økosystem. Vi kan tenke på hele jordkloden som ett økosystem, eller vi kan se på økosystemet i en liten vannpytt. Mest vanlig er et område i størrelse som en skog , innsjø, stran e. Grønne planter som danner næring gjennom fotosyntesen kalles produsenter. De som spiser andre organismer kalles forbruker.

Bevisste forbrukere gir bærekraftig skogbruk – Skogsertifisering innebærer å dokumentere at man etterlever definerte krav med hensyn til miljø og friluftsliv ved hogst og skjøtsel av skogen. Dette arbeidet har flere viktige funksjoner både for skogbrukere og forbrukere. Den viser også hvordan skogen hogges og hvilke hensyn som tas i den sammenheng, og hvordan dette danner utgangspunktet for en ny syklus.