Ferskvann som økosystem

Felt, Oppgave: Dette feltarbeidet går ut på å danne seg et bilde av hva som lever og gror i og rundt et ferskvann , og hvilke næringskjeder som binder alt sammen. Logo Hvordan tilpasser dyr og planter seg livet i en innsjø? Innsjøen blir delt inn horisontalt på grunnlag av lysforholdene(den eufotiske og den afotiske sone). Den eufotiske sone deles gjerne vertikalt i to: Littoralsonen(litos= strand) er . Deretter forklare hvordan leveviset til minst tre av disse artene gjør dem tilpasset til forholdene i denne typen økosystem. Naturindeksen har noe lavere verdi i sør, . Innsjøsystemene på Svalbard er stort sett karakterisert ved lite nedbør, tykk og klar is (5–m), kort isfri periode (1–måneder), relativt lave vanntemperaturer sommerstid (opptil 6–°C), lav næringstilførsel, lav primærproduksjon, lav biodiversitet og med røye som eneste fiskeart.

Rapporten presenterer de første resultatene fra basisovervåking av økologisk tilstand i store. Tilgang: Tilgang til metadata. Medvirker: Grunnskolerådet. Tilgjengelig mengde ferskvann pr.

Skjematisk oversikt over et akvatisk økosystem. Som eksempel brukes en innsjø (fig. ). Innsjøens økosystem , med de fire hovedkomponenter (- i fig.). Dette vil få konsekvenser for liv i og rundt ferskvann. Felkurset går over en hel skoledag enten på Borrevannet eller på Svinessaga og Goksjø utenfor Sandefjord.

Elevene jobber med abiotiske og biotiske faktorer i ferskvann. For bruk av Goksjø må det bestilles i god tid! Abiotisk og biotiske faktorer. It is not enough to belive what you see. Ferskvann som økosystem.

Tur til Skrimfjell sør om Kongsberg. Kart over området Kongsbergområdet. Tilstanden til et økosystem er et veid gjennomsnitt av de indikatorene som representerer det biologiske mangfoldet i nettopp det økosystemet. Et økosystem kan være lite – som en pytt , større – som en skog, eller sies å omfatte hele biosfæren, det vil si den del av Jorden (jor vann, luft) der levende organismer kan eksistere. I Norge er det registrert ulike arter ferskvannsfisk, men det finnes ingen vassdrag hvor man finner alle sammen.

De mest artsrike fiskesamfunnene ligger i lavlandet på Østlandet. Langs norskekysten er økosystemene hovedsakelig dominert av anadrome fisker som . De fleste norske innsjøer ble dannet i slutten av siste istid. Deler av landet ble trykket ned under marin grense.

Vi bruker å dele ferskvann inn i tre hovedtyper: Næringsfattige. Et ferskvann er et økosystem med relativt tydelige grenser mot de andre økosystemene. Vann utgjør nesten av jordas overflate.

Av dette er saltvann med marine økosystemer. Her finnes det forskjellige økosystemer som åpent hav, kontinentalsokkel, korallrev, strandsoner, laguner osv. Bare er limniske økosystemer som ferskvann , .