Europakommisjonen

Europakommisjonen (også kalt EU-kommisjonen) er det utøvende organ innen Den europeiske union (EU). EU består av en rekke institusjoner. Institusjonenes rollefordeling har endret seg mange ganger.

Her kan du lese om maktfordelingen i EU! Deltakerne hadde alle en interesse av å lære mer om norsk politikk, EUs samarbeid med Norge, samt saker knyttet til deres spesifikke fagfelt.

Structure and Organigramme. Redaksjonens innhold: Norge. Growth of European economy is up, Unemployment is down, Investment is recovering, Public finances are improving.

Kommisjonen skal være nøytral fra . Q3QLDroRI Retweeted by . EU dekker en stor del av sitt energibehov gjennom import. Forsyningssikkerhet har derfor alltid stått sentralt i EUs arbeid.

Mer om dette her: EUs energipolitikk. Vet du for eksempel hva DG MOVE, DG ECHO eller DG CNECT jobber med? Her er en oversikt som kan hjelpe deg med å finne veien i DG-jungelen. Prosessen kan i ytterste konsekvens føre til at Polen fratas stemmeretten i EU. Omsorgspermisjon, lovfestet rett til pappafri i forbindelse med fødsel, sosial beskyttelse og rett til skriftlige kontrakter er noen av aspektene som inngår i EUs nye foreslåtte politikk for å styrke arbeids- og levekår i Europa.

Formålet med pakken er å sikre like muligheter for tilgang til arbeidsmarkedet, rettferdige arbeidsforhold og sosial beskyttelse. Jeg vil herved ønske deg velkommen til min blogg. Navnet er Sindre, og grunnen til at jeg startet denne bloggen er fordi jeg ønsker å dele mine tanker rundt.

Den er satt sammen av kommisærer som velges av medlemsstatene. Vi kan på en måte si at kommisjonen er EUs regjering. Den legger frem lovforslag, som så legges frem for Europaparlamentet og Ministerrådet. Dette er et uavhengig journalistisk prosjekt som retter søkelyset mot Norges forsvar og sikkerhet.

I tillegg til egne nyhetssaker på aldrimer. EU-kommisjonen er EUs saksforberedende og utøvende organ hvor alle medlemslandene er representert. Etter at søknaden er behandlet i Brussel ender den på en prioritert liste over støtteverdige prosjekter.

EUROPAKOMMISJONEN OG DENS TJENESTEMENN – INDIVID OG ORGANISASJON I ET MULTINAS.

Hva er det som styrer tjenestemenns atferd? Mange institusjonelle strukturer kan være viktige i så måte , men i denne oppgaven er oppmerksomheten i første rekke rettet mot de formelle.