Estetiske og økonomiske verdier i landskap

Kulturlandskapet har vært og bør alltid være et produksjonslandskap. De økonomiske verdiene i kulturlandskapet er intuitive. Hvilket landskap hver enkelt av oss finner vakkert, varierer. Undersøkelser gjennomført av landskapsarkitekter tyder på at variasjon i. Vernelov Holde naturen ren.

VERDIER I LANDSKAPET Vestlandet Mange ulike landskap. Fjell Daler Breer Fossefall Fjorder Urørt natur. Natur- og kulturlandskap Landskapet forandrer seg stadig og er resultatet av samspill mellom naturens egne krefter og menneskenes bruk av naturen.

Derfor forteller landskapet mye om samfunnsutviklingen. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Naturlandskap – viddelandskap , aplint landskap og leirbakkelandskap. Urørt natur – er en verdi i seg selv som representerer et biologisk mangfold av planter og dyr, som mange mener kan være viktige i fremtiden med . Den europeiske landskapskonvensjonen understreker at landskapet er en felles ressurs og et felles ansvar.

I landskapet møtes mange ulike slags verdier og ressurser – kulturelle, økologiske, estetiske , sosiale og økonomiske. Vi må ofte forhandle om hvordan landskapets ressurser skal utnyttes, fordeles og utvikles. Start studying Landskap og arealbruk – GEOGRAFI – Kap.

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Forbinder landskap med noe estetikk (læreren om det vakre). Hva som er vakkert og verdifullt landskap avhenger av personlige følelser og sinnstemninger av kulturbestemte holdninger og verdier.

Noen forbinder vakker landskap. Grunneiere har også interesse av å utnytte områdene for økonomisk gevinst. Landskapselementer og verneinteresser langs hoved-Raet 4. Disse samfunnsfunksjoner med sterke økonomiske interesser må likevel ta hensyn til de økologisk-funksjonelle verdier av Raet.

En av hovedfunksjonene til Raet . Masteroppgave i geografi. Som en del av ManEco- prosjektet . Forskning viser at varierte kulturlandskap verdsettes i særlig høy grad. Naturen er med på å forandre landskapet med ytre krefter som f. Ofte forbinder vi landskap med noe som er estetisk vakkert. I denne teksten blir naturlandskap og forskjellige kulturlandskap, estetiske og økonomiske verdier i landskap , arealbrukskonflikter og årets landbruksmelding forklart. I en strukturell tilnærming vil en se på landskapet som et uttrykk for beboernes tilpasning til økonomisk -politiske maktstrukturer i samfunnet.

Det tradisjonelle agrare kulturlandskapet kjennetegnes generelt av lysåpenhet og. Vakre landskap har stor betydning både som nærmiljø og for turisme. De kan utnyttes for turisme og på den. Det var et slik landskap Aasmund Olafsson Vinje under sitt opphold på. Vår optikk for å nærme oss dette store emnet er ferdselsårer: Veier, stier og jernbanelinjer som har banet seg vei inn i landskapet og påvirket måten vi betrakter det og handler i det.

For ved siden av stor praktisk og økonomisk betydning har slike ferdselsårer også en estetisk verdi , og har åpnet landskapet. Skrevet av Kristine Pettersen. Mangfoldet på jorda har både økologisk, økonomisk og estetisk verdi. Miljøhensyn og bevaring blir ofte diskutert, kanskje oftest i henhold til økonomi.

Det koster penger å holde landskapet. En ting som blir diskutert rundt Stokkelandsvannet er gjengroing av terrenget . Til Miljøverndepartementet. Utvalget legger med dette fram sin utredning.