Eksempler på naturlandskap i norge

Hvis de naturlige økosystemene er opprettholdt, selv om mennesker har påvirket landskapet med for eksempel en sti, kaller vi det også for et naturlandskap. Viddelandskapet, dette er et. De norske nasjonalparkene er viktige eksempler på at både naturlandskap og kulturlandskap kan være viktige reisemål.

Når stadig flere gjester fra hele verden velger Hurtigruten for å oppleve vår langstrakte kyst, er det også i en slik kombinasjon av natur- og menneskeskapte attraksjoner. For å beskrive våre omgivelser nærmere bruker vi også mer spesifiserte landskapsbegreper som for eksempel bylandskap, jordbrukslandskap, . Arbeidet med utvikling av.

Ett opplagt eksempel på egenskaper som typisk opptrer sammen er dyrka mark og gårdstun. Det rene upåvirkede naturlandskap er kulturlandskapets motsetning. Denne artikkelen handler om . På jordkloden finnes en rekke ulike.

Et eksempel på bruk av ordet kan være her er det et ganske fint landskap. Landskapet i kombinasjon med opplevelsen av det . Urørt natur – er en verdi i seg selv som representerer et biologisk mangfold av planter og dyr, som mange mener kan være viktige i fremtiden med tanke på for eksempel ulike medisiner. Noen ganger er skillet mellom kulturlandskap og naturlandskap tydelig, andre steder er grensene svakere.

Norge – Verdier i landskapet. Beitemark, kystlyngheier og slåttemark er eksempler på naturnære kulturlandskap. Fulldyrket jordbrukslandskap er mindre naturnært, og byer og industriområder er svært langt fra naturlandskapet.

Norsk landbruk danner en nordlig utpost for dyrking av frukt og korn. De beste jordbruksbygdene finnes omkring Oslofjorden, i lavlandet Østafjells, i lavlandet i Telemark, i silur- og innsjøbygdene på Østlandet, på Jæren og i område . Enkelte legger en mer restriktiv. Det samiske landskapet kjennetegnes for eksempel ved sin sterke symbolverdi. Arkeologen opplever for eksempel landskapet ut fra spesielle forutsetninger.

Kunnskap og erfaring gjør. Med våre turtradisjoner . Når det oppstår stømvirvler i elva, kan vann og grus som virvler rundt i strømmen, grave ut dype sirkelformede hull e elvebunnen. Slike hull kalles jettegryter. Den eroderer først og fremst i selve elveløpet. K Utvidelse av bebodde områder, omfattende hogst, veikonstruksjoner, gjengroing av åkerland or reorganisering av jordbruksland fra små til store enheter, er eksempler på endringer i kulturlandskapet.

Kultur- og naturlandskap. Det er det domminerende trekket som ofte navngir landskapet. Hva mener vi med naturlandskap og kulturlandskap?

Jordbruk, bebyggelse, by og industri. Eksempler på ulike landskaper og steder med ulik grad av menneskelig påvirkning (fra liten til høy grad). Geologiske prosesser og vekslende klimaforhold. Ressursbruk, næringsirksomhet, bosetning.

Skala rangert etter lpåvirket landskap. Natur- og kulturlandskap. Fjellandskap, naturlandskap. Nevn minst tre ulike aktiviteter. Prøv å finne konkrete eksempler på ulike landskaper og navngi steder.

Beskriv og forklar hva du . Nordbygda i Hjartdal kommune og Svartdal i Seljord kommune er eksempler på kulturlandskap med rikt biologisk mangfol . Utredningen er enstemmig. Inge Lorange Backer leder.