Eksempler på kulturlandskap

Noen ganger er skillet mellom kulturlandskap og naturlandskap tydelig, andre steder er grensene svakere. Beitemark, kystlyngheier og slåttemark er eksempler på naturnære kulturlandskap. Fulldyrket jordbrukslandskap er mindre naturnært, og byer og industriområder er svært langt fra naturlandskapet. Med kulturlandskap mener vi landskap som er formet av menneskers liv og virke opp gjennom tidene, eller landskap som på forskjellig vis bærer i seg forestillinger som påvirker mennesket.

Det samiske landskapet kjennetegnes for eksempel ved sin sterke symbolverdi. Den noe forenklede definisjonen av .

Folk i bronsealderen har etterlatt seg varige spor i kulturlandskapet i form av gravrøyser, gravhauger og helleristninger. Kulturlandskap er landskap som i større eller mindre grad er påvirket av mennesker. Norsk klippfiskmuseum i Kristiansund forsøker å bevare et eksempel på klippfisklandskap på Milnbergan. Grunnleggende samfunnsendringer, for eksempel fra fødal samfunnsstruktur til kapitalisme, gjenspeiles i landskapet. Uttrykket er av generell karakter og omfatter både landsbyg by- og industrilandskap.

Mellom kulturlandskapet og naturlandskapet finnes ingen helt skarpe grenser. Fagstoff: Norsk kulturlandskap er en viktig attraksjon for turistene – både for de norske og de utenlandske. Gårdsbutikker og besøksgårder er eksempler på utvikling av reiselivsprodukter med tilknytning til kulturlandskapet.

På denne måten er det økonomiske hensyn som ligger bak ønsket om å bevare eldre kulturlandskap.

Påvirkning fra landskapet – landskapet påvirker vår historie oppfatning, gir oss identitet og stedstilhørighet. Arealbrukskonflikter – ulike brukerinteresser knyttet til landskapet skaper konflikter. Et kulturmiljø kan fredes ut fra områdets totale kulturhistoriske verdi.

Langt fra alle verdier kan tallfestes i kroner og øre. I dagens markedstilpassede samfunn kan ikke norske bønder konkurrere på pris med f. Selv om begrepet gjengroing har en langt videre betydning og omfatter langt flere landskapstyper enn bare jordbrukets kulturlandskap , ser likevel ikke endringsprosessene knyttet til nedlegging av for eksempel gruvedrift eller saltkokeri ut til å omfatte folks umiddelbare forståing av gjengroingsproblematikken. Eksempler på bestemmelser om kulturlandskap , jamfør plan- og bygningsloven 11-nr. Eksemplene er hentet fra kommuneplanen til Stavanger kommune. Verdifulle kulturlandskap , med høy konsentrasjon av spor etter tradisjonell landbruksdrift, skal bevares for å opprettholde helhetsopplevelsen.

Det kan også se ut som at det er lettere å lykkes med å utvikle nye arbeidsplasser i bygdesamfunn som kan karakteriseres med begrepet mangfold. I dette legger jeg at det er en variert . Slåttemarker, lauvenger, slåttemyrer og flommarksenger er eksempler på typer kulturlandskap som trenger slått for å bevares. Når slåtten bør finne sted kommer an på klima og høyde over havet, og man bør holde seg til tradisjonelt slåttetidspunkt. Høyet bør hesje- eller bakketørkes et par dager etter slåtten, før det fjernes.

For å ta vare på Noreg sitt unike kulturlandskap er det . Naturfagsenteret en godt besøkt konferanse i Trondheim med den samfunnsaktive skolen i fokus. Elever i aktivitet med levende bygder, kulturminner og tradisjon ble løftet frem gjennom eksempler , foredrag og praktiske erfaringer på . Kulturminner og kulturlandskap – Trondheim 10.

Vedlegg inneholder informasjon om kulturlandskap og gjengroing. Bevaring av kulturlandskap kan begrunnes ut fra de verdier landskapet har. Vedlegget inneholder beskrivelser som et kulturlandskap kan begrunnes ut fra. Biologisk mangfold i kulturlandskapet i form av gamle kulturmarker som beitemarker, hagemarker, slåtteenger, styvede trær o. Ofte er det samspillet . Landscape Research 22: 267–81.

Hvorfor havbunnen ikke er et kulturlandskap.