Eksempler på globale miljøproblemer

Det finnes mange miljøproblemer som er globale. Det globale miljøproblemet som er mest prekært er klimaendringene, eller den menneskeskapte . En av de største utfordringene det internasjonale samfunnet står overfor i dag, er de globale miljøproblemene. Lokale, regionale og globale miljøproblemer. Miljøproblemer kan være lokale, regionale eller globale.

Lokale miljøproblemer oppstår nær utslippskilden. Eksempler er utslipp fra trafikk i byer, utslipp fra et industrianlegg til en lokal innsjø eller lokal overbeskatning av en art gjennom jakt. Regionale miljøproblemer . Men de nasjonale utslippene fortsatte likevel å stige. Den slo fast at om den materielle veksten ikke ble redusert, ville verden . Klima, miljø og naturressurser.

Derfor er klima og miljø hovedsatsingsområder i norsk utviklingspolitikk. De globale miljøproblemene rammer alle, selv om ikke alle land er like hardt rammet av disse. Andre steder kan klimaet bli bedre (mer nedbør og bedre vekstforhold). Konsentrasjonen av COi atmosfæren er større enn noen gang i menneskehetens historie.

Har lest mye men de fleste bøker nevner bare klimaendringer som globale miljøproblemer ! En annen global innteresse konflikt er også en internasjonal miljøkonflikt. Global temperaturøkning og dramatiske . Nedhoggingen i regnskogen står som et sentralt emne. Undervisningsopplegget handler om den store forskjellen som finnes mellom fattige og rike i verden, og hvilke konsekvenser det har for barn. Barn fra både rike og fattige land formidler selv hvordan det er å vokse opp i fattigdom.

Gjennom filmer, bildeserier og oppgavespill får elevene kunnskap om hva som kan gjøres for . Verdens fattigste vil rammes harderst, men også Norge vil oppleve klimaendringer. FNs klimapanel (IPCC) oppsummerer denne kunnskapen for oss. Hvis vi ser bort fra enkelte handelspolitiske aspekter er det i utgangspunktet ikke grunnlag for koordinering av miljøavgifter mot nasjonale miljøproblemer i forskjellige land. De klareste eksemplene på.

Krever store endringer i politikk og institusjoner. Slike endringer er ikke på vei idag. Stor investering i offentlige tjenester (skole, infrastrktur etc.) og fattigdomsbekjempelse. Fjerne handelsbarrierer og ødeleggende subsidier. Forventede effekter av global oppvarming er økt global temperatur, stigende havnivå, endring av nedbørmønstre og ørkenspredning i subtropene.

Eksempler på brå klimaendringer er hurtig frigjøring av metan og karbondioksid fra permafrost, som vil føre til forsterket global oppvarming, eller stans av den termohaline . Begrepet global oppvarming beskriver på en dramatisk måte miljøproblemer med gyldighet for alle land og for mange år fremover, men det betyr ikke at andre og gamle miljøspørsmål er glemt. Sjølie, stipendiat skogøkonomi, Institutt for naturforvaltning, UMB. I disse tider, hvor den globale oppvarmingen ikke virker spesielt plagsom her til lands, bør det slås et slag for astmatikerne, barna og de eldre. De er nemlig blitt offer for politikernes unnfallenhet og vegring til å sette i gang gode og effektive . Miljøkritikken av utviklingsbegrepet: bærekraftig utvikling.

Utvikling som imøtekommer dagens. Imidlertid har andre hevdet at dette ikke nødvendigvis er tilfelle, og at det finnes eksempler på at. Brundtlandrapporten skulle danne grunnlag for et internasjonalt samarbeid om globale miljø – og utviklingsproblemer.

Et av mange eksempler på dette er at tekniske forbedringer på biler for å minske utslipp ikke oppveier en økt størrelse på den gjennomsnittlige bilen og en økt vekst i bilbruken. Også når det gjelder CO2 .