Dyrearter i fjæra

Kjennetegn: Tanglopper er rekeliknende dyr. De fleste lever i saltvann, men representanter finnes både på land og i ferskvann. I saltvann finnes den ofte i store mengder under tang i fjæra.

Det er vanlig å skille tanglopper fra tanglus ved at tanglusenes kropp er flattrykt ovenfra, mens tangloppene er flattrykt fra siden. Hydroider (Hydrozoa) kan ha to livsstadier, der dei er fastsitjande på botnen, algar eller andre dyr i det eine og frittflytande maneter i det andre. Sjølv om manetstadiet er. Målet med en ekskursjon til fjæra er å se hvordan de artene som lever der, er tilpasset de spesielle forholdene som er på hvert sted.

Du vil også kunne finne representanter for mange forskjellige grupper av både planter, alger og dyr. Dette viser at artsrikdommen og produktiviteten vanligvis er stor i fjæra. Fjæra kan bestå av større og mindre steiner og vi kan finne strender som består av sand og grus. Hvordan fjæra ser ut er med på å bestemme hvilke planter og dyr som lever der. Denne modulen tar for seg tema og aktiviteter som omfatter tang og tare, dyr i fjæra og planktonorganismer.

Vi bruker også stereolupe og mikroskop for å se på planktonorganismer. Modulen må gjennomføres på dager som passer i . Langs kysten er det områder som blir liggende under vann to ganger i døgnet. Disse områdene kaller vi fjæra.

Elevene skal kunne gjøre rede for hva tang og tare brukes til, og om de bruker . I fjæra lever det mange dyr. Ingen av dem tåler å bli tørre. Dette er grunnen til at mange av dyra har skall rundt kroppen. Andre dyr lever mellom steiner, eller under tang og tare.

Dyrene må kunne holde seg fast så . Norge er et land av havelskere, vi har alltid hatt en nært forhold til havet både med tanke på mat, transport og rekreasjon. Sportsfiske og dykking er utbredte former for rekreasjon blant mange nordmenn, men det mange ikke er oppmerksomme på er alle dyrene man kan finne i fjæra. Man trenger verken båt eller . Guide inn i det fascinerende dyrelivet som utspiller seg langs Norges langstrakte kystlinje. De to siste artiklene som omfatter dyrelivet i fjæra, handler begge om virvelløse dyr.

I den første av disse, ser vi litt nærmere på bløtdyrene og krepsdyrene. Dette er to svært artsrike dyregrupper som i stor grad dominerer dyrelivet i fjæra. Her bør det riktignok nevnes at to andre store og. Vår pris 30-(portofritt). Her er guiden som gir deg full oversikt over dyrelivet i fjæra.

En uunnværlig bruksbok for alle som trives ved og i det salte element. Det finnes dyr overalt i havet, fra fjæra til de største dyp, fra tropehavenes varme til dyphavets og ishavenes iskalde vann. Varme hav er rikest på arter, kalde farvann kan oppvise størst rikdom på individer, men mot dypet avtar rikdommen, og de største dypene er fattige på liv. Målet var å studere det biologiske mangfoldet i to ulike strandsoner. Noen store dyregrupper finnes . Vi ønsket at elevene utviklet en forståelse for bærekraftig utvikling gjennom bruken av den naturvitenskapelige arbeidsmetode og nysgjerrigpermetoden.

Biologisk mangfold i fjæra. Finne og registrere plante- og dyrearter. I det innledende arbeidet . Et økosystem kan defineres som et avgrenset område i naturen der organismesamfunnet av planter og dyr lever i balanse med hverandre og med de livløse faktorene omkring (miljøet). Når vi studerer fjæra som et økosystem ser altså på hvilke organismer vi . Organismene som lever i den eksponerte fjæra , må være tilpasset tøffe forhold. Tang og tare må kunne holde seg fast selv under de kraftigste stormene, og dyr som ikke kan flykte til dypere vann, må finne beskyttelse.

Et av de viktigste målene med å dra på ekskursjon til ”eksponert fjære ” er nettopp å . Stikk fingeren i vannet og smak forsiktig på vannet. Oppgave Livet i fjæra. Et liv på stranda – for solelskende slappinger eller pansrede tøffinger?

Undring i fjæra er et pedagogisk program utviklet av Statens Naturoppsyn i samarbeid med. Gjenkjenne og beskrive noen plante- og dyrearter og sortere dem.