Den industrielle revolusjon det store hamskiftet

Hamskiftet hadde utgangspunkt i industrialiseringa, og vi skal her se litt nærmere på bakgrunnen og årsakene til endringene. Bakgrunn Hamskiftet har utgangspunkt i den industrielle revolusjonen og overgangen til en kapitalistisk produksjonsmåte. Frihandel og industrialisering begynte omtrent samtidig å gjøre seg . Transcript of Det store Hamskiftet. Modernisering Jordbruksskoler Moderne maskiner. Fra naturalhusholdning til pengehusholdning.

På bygdene opplevde folk endringene i økonomi og levevis som dramatiske. Den industrielle revolusjonen som begynte ca. Maskiner erstattet muskelkraft, og vareproduksjonen ble flyttet fra hjemmene til fabrikkene. Dampmaskinen revolusjonerte også transporten.

Dampskip med skovlhjul, seinere med propell, var et . Gjennom den industrielle revolusjonen fikk Europa et meget stort økonomisk og teknologisk overtak på resten av verden. Bondesamfunnet var i endring, Inge Krokann kalte det for det store hamskiftet fordi bygdene sto fram med et nytt utseende – de hadde altså fått en ny ham som var skinn og pels. Dette store skiftet som skjedde i mange land i suksessiv rekkefølge omtales i på litt ulike måter i ulike land og hos ulike forfattere.

I England er det ” den industrielle revolusjon ” og betegnelsen ble brukt også for andre land. I Norge er en betegnelse som ble brukt ” det store hamskiftet ”. Dermed klumpet industriarbeiderne seg sammen i. DET STORE HAMSKIFTET var oppholdsrom. Dessuten holdt de gris, og uten. Det var tekstilindustrien som startet den industrielle revolusjon i Norge.

Utviklingen innen industriteknikken har endret industriens produksjon gjennom mekanisering- og automatiseringsprosesser, en teknikk- og teknologiprosess som drives frem gjennom endringer som kommer av ny . Fra dampmaskinen, gjennom den industrielle revolusjonen , og fram mot første verdenskrig. Jordbruksrevolusjonen, i Norge også kalt det store hamskiftet , la forholdene til rette for økt industrisatsing. Kompetansemål Du skal kunne forklare teknologiske og samfunnsmessige endringer som følge av den industrielle revolusjonen. Tilgang på råvarer: kull, damp og jern var alle betydningsfulle under den industrielle revolusjonen.

Teigblanding, det vil si at jordstykkene var delt mellom ulike. Urbanisering, befolkning. Tekniske oppfinnelser og dampkraft.

Hvilke økonomiske og sosiale følger fikk den industrielle revolusjon ? Den første industrien i Norge og det store hamskiftet i det norske bondesamfunnet: Fra bondesamfunn til kapitalismens friggjørende fase (Bull). Industrielle Revolusjonen. Her legges vekten særlig på . Mennesker fikk større behov for å produsere mer på kortere tid. Oppfinneren James Hargreaves.

Forskjell i hvordan folk ble lønnet. Mye arbeid og lite skole for barna.