Dekningsbidragskalkyle ammeku

Dekningsbidragskalkyle per ammeku og besetning. Ny bygg år avskriving. Prosjekt Økt Storfekjøttproduksjon i Sør-Trøndelag. Ammeku med full framfôring. Flere dyregrupper med ulike behov.

Mer omfattende grovfôrproduksjon. Kva er dei kritiske faktorane og korleis får ein eit greitt økonomisk utbytte kring oppstart av ammeku -produksjon? Produksjonsinntekter pr okse.

DB pr okse uten tilskudd. Ombygging til ammeku kan vera eit lønsamt alternativ for dei som legg ned kyllingproduksjonen, seier Bengt Egil Elve, tilførselsleiar storfe i Nortura. Interesserte får alle detaljane, planteikning, kostnadsoverslag, økonomiplan og dekningsbidragskalkyle for dei ulike ombyggingsdøma ved å kontakte . Det er et stort potensial hvis Mariann og John Petter bestemmer seg for å satse på ammeku eller sau i framtida. Kanskje starter de med ammeku eller sau når tida er moden. I tillegg har rådgiver Lislegaard satt opp dekningsbidragskalkylen , som gir en strategi for arbeidet med gården.

Ikke mange som får til det i praksis . Tilskudd til husdyr (foreløpige satser, kr per dyr per år). Korleis vil økonomien vere for ein sauebonde om han vel å begynne med kjøttfe, altså ammeku ? Standard dekningsbidragskalkyler for sauehald og ammekuproduksjon for ulike geografiske område er lagt til grunn saman med data frå Driftsgranskingar i jordbruket. Alternativt driftssystem for ammeku på Mellem gård. An alternative system of beef production at Mellem Farm.

Ivan Sandberg, kjøkkensjef ved Skaslien. Charolais på innmark (alternativ 1). Melkegeit, ammegeit Inkl. Av rådgiver Martha Ebbesvik, Bioforsk Økologisk.

Selvrekrutterende kjøttproduksjon som er basert på lokale ressurser passer godt for økologisk drift. På tross av at avlingsnivået og kjøttproduksjonen går ned etter omlegging, kan det økonomiske resultatet bli bedre. Mindre ombyggingar er lågt prioritert. Nyetablering og omlegging til ammeku på bruk med gode beiteressursar er høgt prioritert. Fornying av driftsbygningar er høgt.

Kart som viser rydding og . Det mest brukte verktøyet for å vurdere lønnsomheten er dekningsbidragskalkyler. Nortura utarbeider hvert år slike kalkyler for ulike driftsopplegg. Resultatene en kommer fram til er selvsagt avhengig av de forutsetninger en legger til grunn.

For ammeku lett rase, kyr, har Nortura beregnet dekningsbidrag . Brukerens interesse og motiv. Ressursgrunnlaget på garden, evt samarbeid med andre. Kan vi leie inn dyr eller leie ut areal?

Hvordan holde beitedyr på plass? Bygninger -hva har vi og hva trengs. Lover og forskrifter for. Fatland vokser fortsatt! På side ser dere en kurve som viser en jevn årlig vekst i produksjon og omset- ning.

Bak denne kurven er det mange travle medarbeidere , flinke husdyrprodusenter og gode kunder. Lett rase ( eks. Herefor Aberdeen Angus). Besetningsstørrelse: 10.

Som det framgår av vedlagte dekningsbidragskalkyle ,vil drifta gi et svakt positivt dekningsbidragfra og med ār 2. Fra år vil okser gi at dekningsbidragpå ca kr. I beregningeneer det lagt til grunn ei inntekt pā Morten utenom bruket pā kr 220. Storfèkjøtet opplevde ein noko meir moderat vekst, dekningsbidrag pr.

Videre er ektefelle registrert . Derfor også minst kalvestørrelse. Gir minst kalvingsvansker som farrase i krysning. Slaktevekt ku: 2kilo .