Brunstkontroll ku

Selv om kua ikke skal insemineres på kom- mende brunst, bør brunstdag og brunst- lengde noteres. Dette gjelder også utseende på slim og tidspunkt for blødning etter brunst. Dersom kua ikke har vist normal brunst innen.

Brunstkontrollen bør utføres minst to ganger. Nyttige hjelpemidler i brunstkontrollen er blant annet fjøstavla, brunstkalender eller notisbok hvor alle observasjoner av interesse noteres. Brunsten kommer med dagers mellomrom hos kua. Særlig dersom man baserer brunstkontrollen på sliming risikerer man at kyr kan bli inseminisert for tidlig. Ammekua har en syklus på dager, men noen har kortere syklus og noen lengre.

Da er det lettere å få inseminert til rett tid. En skikkelig gjennomført brunstkontroll er alfa og omega for et godt fruktbarhets- resultat. Vi registrerer ikke brunstsymptomer selv om kua er i brunst. Det er to hovedfeil som vanligvis gjøres: 1. Ikke-brunstige kyr bedømmes som brunstige.

Faktorer som er viktige for resultatet: Tid fra kalving. DeLaval aktivitetsmålingssystem overvåker hver enkelt ku sin aktivitet og registrerer også svake brunsttegn, såkalt stille brunst – og eventuell lav aktivitet som kan være tegn på helseproblemer. Tidlig påvisning åpner for hurtige tiltak, enten for å inseminere i tide, eller for å begrense et fall i melkeproduksjonen. Brunst og brunstkontroll For å oppnå et best mulig økonomisk resultat i melkeproduksjonen, ønsker de fleste at kua skal kalve en gang i året. Dette betyr at kua må være drektig senest dager.

KALV I KUA TIL RETT TID – MED SEMIN. GOD BRUNSTKONTROLL ER GRUNNLAGET. Jur, bein, kalvingsvansker og lynne er eksempler på egenskaper vi vurderer, sier Vassen som benytter brunstkalender i gammeldags papirutgave på fjøsveggen og et dataprogram for å følge med på brunstperiodene for hver enkelt ku.

De største utfordringene knyttet til fruktbarhet er det å få kua i brunst etter kalving og drektig etter inseminering. For å få til dette er det flere faktorer som spiller inn. Men for all del, vent til det har gått lenger ti men dess dyrare vert det å stå å fore på ei ku utan kalv. Bedre og bruke tid på brunstkontroll.

I en besetning med kyr med økning i. Gyrd har alltid hatt interesse for storfeavl, og hadde allerede som barn ansvar for brunstkontroll og oppfølging med inseminering og gode kombinasjoner på mjølkeku. Hvilke rutiner produsenten har i forhold til brunstkontroll , fôring og generelt i drifta kan være avgjørende for om produsenten lykkes eller ikke. Da var båsfjøset såpass nedslitt, at et valg måtte tas. Ovulasjonssynkronisering hos melkekyr med normal syklus i kombinasjon med GnRH eller GnRH- analoger, som del av en tidsfastsatt protokoll for kunstig inseminering. Induksjon av fødsel ved forlenget drektighet.

Mens de aller fleste ammekuprodusenter lar oksen ta jobben med brunstkontroll , inseminerer Morten en tredjedel av besetningen. Jeg ønsker å ha ku og kalv innestengt på halmtalla ei uke etter kalving for å lette oppfølginga , og for at kalven senere skal trekke inn når den skal ligge. Først av alt må du da ha gode rutiner for brunstkontroll. Ku med full framfôring til slakt eller påsett. Grovfôr og innmarksbeite.

Automatisk progesterontest. Uoppdaget reproduksjonsproblemer, som innebærer forsinket drektighet eller at kyr kaster, koster penger: ca. Herd Navigator måler automatisk progesteroninnholdet i melken – progesteron. Oestrus detection and pregnancy diagnosis in the cow by measurements of milk progesterone).

Norsk Veterinaertidsskrift 9 411–421.