Brunst sau

Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Forøvrig er det lyset som styrer brunsten hos sau. Svært sjelden å få brunst i sommerhalvåret.

Det kan av og til også være et problem å få livlammene i brunst. Om du vil slippe væren eller gå med den i ban avhenger vel først og fremst av driftsopplegg og interesse. Voksne søyer viser tydelig brunst og er .

Nå er vi godt i gang med paringen her på Stenberg. Seksualsesongen hos norsk kvit sau er kun noen uker sent på høsten og tidlig om vinteren. Det er først og fremst kortere dager, temperaturforhold og tilstedeværelse av en vær som fører til at søyene kommer i brunst. Eldre søyer kommer som regel . Sau reproduserer avkom på sesongbasis, gjerne styrt av lyset (lengden på dagen). Værene er fertile året rundt.

Søyene blir fruktbare utpå høstparten og forblir fertile til nærmere midtvinters. Hunnens brunst varer i ca. Hun går drektig ( gravid) i .

Bufret Lignende Brunst. Dominante værer velger ut søyer i optimal brunst , eldre søyer, og søyer av samme rase. Lammingsprosenten kan derfor affiseres sterkt dersom den dominante væren er steril. Under naturlige forhold prøver søya å finne en lammingsplass isolert fra resten av flokken, og trenger fra et døgn til noen . Om vinteren står de fleste sauene innesperret i trange binger. Søyer er brunstige noen uker på høsten og tidlig på vinteren.

De påvirkes av at dagene blir kortere, temperaturen kaldere og at værene kommer tilbake til flokken. Lyset, temperaturen og nærheten til vær setter igang brunstsyklusen. Sauer kommer som regel tidligere i brunst enn gimrene (toårige søyer) og . Vi har ikke så mange sauer , så vi endte med å sleppe væren sammen med søyene på kvelden slik at han gikk med søyene på natta og satte han på. Dette er et problem mange opplever, til tross for at påsettlamma er fine og store. NSG – Norsk Sau og Geit . Dette er en gjennomsnittsverdi, og vi regner med at en variasjon fra til dager er normalt.

Brunsten kommer med dagers mellomrom hos kua. Tida fra begynnelsen på en brunst til begynnelsen på den neste kalles en brunstsyklus. Das wichtigste Zeichen des Östrus ( Brunst , Rausche) der Sau ist die Duldung des Aufspringens des Ebers.

Der dabei auftretende Duldungsreflex kann auch vom Menschen ausgelöst werden, wenn er sich rittlings auf die Sau setzt und gegen die Flanken drückt. Voraus geht eine Periode, in der die Sau unruhig ist, die . Påsettlamma må ha god tilvekst for å koma i brunst.

Godt utvikla åringar er også viktig for å. Alder og vekt spelar inn på når eit påsettlam er brunstig. Passeleg tilvekst på eit påsettlam. Synkronisering av brunst og hormonbehandling på sau.

Fortsatt semingransking på Særheim og Blindheim. Nedfrysing av sæd på Særheim, eventuelt Blindheim. Betaling av seminværer som ikke blir satt inn på stasjon. Utsjalting av uinteressante seminværer a).

Hvilke værer ønsker vi å . Undersøkelsen viste at av påsettlammene ikke viste brunst , men at alle lam som senere ble slaktet på grunn av brunstmangel var kjønnsmodn. Denne artikkelen finnes i Norsk. Semin gjør ikke bukken over – flødig. Geitholderen trenger bukken i brunsttesting og for å stimulere geita til effektiv spermietransport. Risikoen for overføring av smitt- somme sjukdommer reduseres betraktelig.

Generelt er brunst definert som den perioden hvor hunndyret tillater. Die Brunst (Rausche) ist die Periode des Sexualzyklus, in der die Paarungsbereitschaft (Duldungsreflex) der Sau auftritt. Eine Voraussetzung für die sachgemäße Durchführung der Brunstkontrolle ist die Kenntnis der typischen Äußerungsformen der Brunst. Es werden folgende Brunststadien unterschieden: Vorbrunst, . Dagegen weisen spät nach dem Absetzen in Brunst kommende Sauen – die so genannten „Spätrauscher – eine kurze Östruslänge auf (Abb.

14-8). Während des etwa l Tag dauernden Postöstrus (Nachbrunst) zeigt die Sau keine Eberduldung mehr. Die Vulva ist abgeschwollen und blass, gegebenenfallls ist noch etwas . Når han har kartlagt kva sauer som er i brunst , sjekka stamtavler for å unngå innavl og funne kombinasjonar han trur passar godt saman, slepp han til vêren.

Ved å synkronisere brunsten , styrer han både aktiviteten til vêrane og fordeler lamminga så jamt han kan. Sicher ist das aber nicht, wie aus der Diskussion über stille und ausbleibende Brunst gefolgert werden kann. Eine einfache und die Sau wenig störende Methode ist .