Biotiske faktorer innsjø

Jeg skal skrive om de abiotiske faktorene i en innsjø og da tenkte jeg på disse: dybdemåling, siktedyp, farge, oksygeninnhol pH, ledningsevne og hardheten(vi undersøkte innholdet av kalsiumioner i vannet). Er det noen andre abiotiske faktorer som er viktig i innsjøer ? Der min gruppe målte dybden var . Da landet steg var det dannet nye innsjøer. De innsjøene som lå under havoverflaten var fylt med salt vann og de sjøene som lå lenger høyere var fylt med brevann (ferskvann).

Innsjøen var da næringsfattig.

Borrevannet i dag i slutten av levetiden sin og vil med tiden fylles opp med sand og grus og bli tørt . Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Biotiske faktorer er de faktorene som er eller har vært levende. Disse kan være kompliserte å forstå, siden endringer hos en art fører til endringer . Fyldig oppgave om innsjøen som økosystem. Produsenter Konsumenter Nedbryterne Abiotiske faktorer : Lyset Temperatur og sirkulasjon i vannmassene pH(surhetsgrad) Oksygeninnhold Karbondioksid Konduktivitet og hardhet.

Lysforhold: Når jeg målte lysforholde i innsjøen var det en ettermiddag så det var ikke veldig mye lys ute. Dyr, planter, insekter – kort sagt alle levende organismer som er del av økosystemet.

Akkurat som skuespillere i en . Det ikke-levende i et økosystem består av de abiotiske faktorene. Dette er faktorer som setter grenser for alle de levende organismene. Med andre ord utgjør mye av det ikke-levende miljøet rundt levende organismer ulike abiotiske faktorer. De abiotiske faktorene betegner i . Naturlige forskjeller i kalk- innhold skaper markerte forskjeller i artsmangfold og – sammensetning. Mangfoldet av ferskvanns- organismer viser generelt positiv sammenheng med kalk- innholdet, selv om de mest kalkrike innsjøene.

Definisjon: ØkosysteSamspillet mellom abiotiske og biotiske faktorer. For å forstå ørreten og det økosystemet den er en del av er det fordelaktig å vite litt om ørretens anatomi og biologi: Ørretens anatomi: Figur illustrerer en ørret. Fiskens livline går langsmed midten av fisken. Vi skal se nærmere på de abiotiske og biotiske faktorene i en innsjø.

BufretLignendeBeskrivelsene gjelder hovedsakelig innsjø , men teorien er overførbar til også . Abiotisk faktor er en ikke-levende del av et økosystem. Dette kan sees i motsetning til biotiske faktorer som er det som er levende eller har. Levende: insekter, dyr, fugler, fisk.

De biotiske faktorene i et . En innsjø er stillestående vannsamling. De aller fleste norske innsjøer er fordypninger fra kvartærtiden, da isbreer skapte trau, morener og avsetninger.

Dette er grunnen til at de aller fleste innsjøer er relativt grunne. Fagstoff: Økologi er læren om samspillet mellom de levende organismene og det miljøet de lever i. Alle organismer må forholde seg til en lang rekke ytre faktorer, både abiotiske ( ikke-levende) og biotiske (levende). Lys, tilgang på næring, vann og karbondioksid er eksempler på abiotiske faktorer.

Planteetere, sykdomsorganismer og andre arter som plantene enten konkurrerer med eller har nytte av, . Et avgrenset område i naturen der organismesamfunnet av planter og dyr lever i balanse med hverandre og med de livløse faktorene omkring. En naturlig landskapsenhet, f.