Biotiske faktorer i skog

Skogen i Norge utgjør ca. Biotiske faktorer er levende deler av økosystemet. Dyr og planter er eksempler på biotiske faktorer.

En isbjørn som jakter på mat er et eksempel på et levende eller biotisk del av økosystemet. Den biotiske delen inneholder planter, dyr, levende organismer. Fotosyntese: Fotosyntese er grunnlaget for liv.

Alle har et forhold til sine naboer, også dyr og planter. Ordet suksesjon benyttes for å beskrive at det skjer en gradvis forandring av sammensetningen av arter i et samfunn etter en stor eller liten. Alle organismer lever i miljøer hvor de påvirkes av levende (biotiske) og ikke-levende (abiotiske) faktorer. Abiotiske faktorer kan for eksempel være temperatur eller nedbør. Området jeg har analysert er en skog , og i denne skogen finner vi både abiotiske og biotiske faktorer.

På turen til Haglebu skulle vi egentlig dokumentere det biologiske området, men grunnet dårlig vær ble dette nesten umulig. Jeg har derfor valgt å ta utgangspunkt i skogen som ligger plassert rett ved . Forurensningsgraden i en bekk. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Et avgrenset område i naturen der organismesamfunnet av planter og dyr lever i balanse med hverandre og med de livløse faktorene omkring. En naturlig landskapsenhet, f. Dyr, planter, insekter – kort sagt alle levende organismer som er del av økosystemet. Akkurat som skuespillere i en . Tema: Suksesjon Info: Suksesjon er benevnelsen på hvordan et område går fra å være i en pionerfase til å ende opp i en klimaksfase.

Jeg mente at lysforholdene for en art kan være en konsekvens av andre arter, og derfor i en viss forstand biotisk faktor. Selv temperatur kan være biotisk betinget – det er kjøligere i en skyggefull skog enn utafor. Gå til toppen av siden . Det at det er fuktig på ei myr forsterkes enormt ved at myra består av torv som er et . Hittil har vi tenkt klimaksvegetasjon.

Selvsagt er det en rekke andre faktorer som også er med på å avgrense blåbærskogen. Hvis området hogges, så er det ikke lenger blåbærskog der, men en hogstflate. De biotiske faktorene består av produsenter, konsumenter og nedbrytere, som bartrær, løvtrær, fugler, mose, insekter og mindre planter.

Levende: insekter, dyr, fugler, fisk. Det ikke-levende i et økosystem består av de abiotiske faktorene. Dette er faktorer som setter grenser for alle de levende organismene.

Med andre ord utgjør mye av det ikke-levende miljøet rundt levende organismer ulike abiotiske faktorer. De abiotiske faktorene betegner i . Et økosystem består av alle artene i et avgrenset område og deres livløse omgivelser.

Eksempler på økosystemer er. Innsjøen, samt skogen , er økosystemer som består av abiotiske (livløse) miljøfaktorer og biotiske. I tilfelle av en innsjø økosystem, som enhver stående vann økosystem, abiotiske faktorer er særlig avgjørende i utformingen av lokale forhold for livet i. Det er særlig miljøfaktorer (abiotiske) faktorer som spiller . Klimaendringer på skog Klimaendringer, som økt temperatur, kan ha indirekte effekt på skogen gjennom utbredelse av sopp og skadedyr- biotiske faktorer.

COi atmosfæren, økt temperatur, lengre vekstsesong, og forandringer i nedbør og vind er abiotiske faktorer som påvirker skogen.