Biotiske faktorer i fjellet

Dyr, planter, insekter – kort sagt alle levende organismer som er del av økosystemet. Akkurat som skuespillere i en . Forarbeid før ekskursjonen. Det er viktig å skaffe seg kunnskap om fjellets økologi før en drar på ekskursjon.

Når vi har kjennskap til noen levende (biotiske) og ikke-levende ( abiotiske ) faktorer og til en del nøkkelarter, får vi et bedre utbytte av ekskursjonen.

Nedenfor finner du en kort innføring om høyfjellet. Jeg sliter med å svare på en oppgave om biotiske faktorer. Forklar hvordan de biotiske faktorene påvirker dette økosystemet Økosystemet er fjellet som min klasse hadde som feltarbeid. Abiotiske faktorer innlegg 18.

Hardangervidda og vegetasjonssoner – Norsk. Fjellet som økosystem – Daria. Disse plantene har en veldig forkortet vekstsesong, og i løpet av bare få uker må de gjennomføre vekst, blomstring og frøsetting.

Når vi kommer opp på høyalpin sone blir alt litt mer ekstremt, både de abiotiske og biotiske faktorene.

Her er det vin lave temperaturer og liten tilgang på vann som dominerer. Dyr og planter som lever i fjellet , har utviklet gode tilpasninger til det barske miljøet. Rabbene ( forhøyningene) er ofte de enseste stedene tilgjengelige vinterbeitene for villrein,.

Hvilke biotiske og abiotiske faktorer kjennetegner den alpine sonen? Hvorfor er det forskjellige arter i forskjellige soner? Hvilke arter i lavlandsskogen er på vei oppover i fjellet ? Jordas klima og natur er i stadig endring.

Hvorfor utgjør noen få graders temperaturøkning en trussel for naturen? Men siden jeg er privatist, så har ikke jeg vært på noe ekskursjon og undersøkt et økosystem. Har prøvd å sette meg litt inn i fjellet som økosystem, men lurer på om dere kunne fortelle litt om hvordan man måler abiotiske faktorer ? Har lært meg dette med ruteanalyse, gradientanalyse. Konsekvenser av for lite nitrogen innlegg 19.

Biologi eksamen, hjelp? Felt, Oppgave: Norge er et fjelland. Etter hvert som vi beveger oss høyere, forandrer landskapet, floraen og faunaen seg. Det blir kaldere og mer værhardt.

Noen viktige beiteplanter i fjellet.

Kort, isfri periode og generelt lav sommertemperatur gir lav overflatetemperatur. Dette sammen med sterk vindeksponering gir ofte liten grad av termisk sjiktning . Hvordan tror du inngrepet påvirker mangfoldet av arter som lever i området? Når mennesket inntar fjellet. Bildet viser en demningen.

Enkel registrering i det aktuelle naturområdet. Biotiske og abiotiske faktorer. Men disse tingene er viktige for organismene.

Disse ikke-levende tingene som klima og landskap kaller vi abiotiske , de er ikke-levende. Klima- faktorer som sol-lys, temperatur, nedbør (regn, snø, hagl) og fuktighet er viktige for alt som lever. Her finner du en oppgave som svarer på sentrale spørsmål omhandlende økosystemet i fjellet. I oppgaven finner du blant annet svar på: Hvilke naturlige 1) biotiske og 2) abiotiske faktorer kjenner du til i dette økosystemet? Hva menes med en tilpasning?

Hva har smågnagersvingningene med rypepopulasjonen å gjøre . Lysforholdene i myra er bra fordi myra et åpent område uten store trær som skygger for lyset. Vann er også en viktig abiotisk faktor, for at myren i det hele tatt blir en myr. Andre abiotiske faktorer kan være stein, vind og temperatur. På fjellet er spesielt vind og temperatur en abiotisk påvirkning. Skogøkologi Læreplanen sier at du skal planlegge og gjennomføre et større feltarbeid med en undersøkelse av biotiske og abiotiske faktorer i et økosystem.

Skogen er et variert økosystem som strekker seg fra kysten og opp til fjellet og fra sør til nord i hele landet. Klima er en viktig abiotisk faktor for alle organismer. Her ser du en regnskog med mange forskjellige organismer:.

Det ikke-levende i et økosystem består av de abiotiske faktorene. Dette er faktorer som setter grenser for alle de levende organismene. Med andre ord utgjør mye av det ikke-levende miljøet rundt levende organismer ulike abiotiske faktorer.

De abiotiske faktorene betegner i . Spredte busker og sammenhengende vegetasjon, men ingen trær. Ingen sammenhengende vegetasjon. Det som vokser er mose og lav. Enkelte karplanter og busker kan forekomme.

Hva er de største utfordringene planter og dyr møter på fjellet ? Vi regner med at strålingen øker med. Ulike soner i fjellet , planter og dyrs tilpasninger og høydeprofil.