Bernkonvensjonen

Bernkonvensjonen verner europeiske arter av ville planter og dyr og deres naturlige leveområder. Avtalen gjelder i første rekke vern av arter og områder som krever samarbeid mellom flere stater, og den legger særlig vekt på vern av truede og sårbare arter og dyrearter som vandrer . Orrhaner som utfordrer hverandre på leik. Regulering av jakt og kontroll med innenlands handel er noen av tiltakene som kan motvirke at . Denne konvensjonen kom i stand på grunnlag av at mange plante- . Konvensjon om vern av ville europeiske planter og dyr, og deres naturlige leveområder.

Landene skal legge særlig vekt på truede og sårbare arter, og det er . Den legger spesielt vekt på beskyttelse av . Regjeringen har bestemt at Norge skal melde inn nye verneområder som foreløpige kandidater til Emerald Network. NOAH mener dette er en uforsvarlig forvaltning av . Ulvestammen må holdes på et svært lavt nivå. Dette er i tråd med Miljødirektoratets anbefaling. Disse konvensjonene er Bern-konvensjonen , Konvensjonen om biologisk mangfol FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter art.

ILO- konvensjonen om urfolks rettigheter og Europarådets dyreholdskonvensjon.

EUs habitatdirektiv drøftet, i tilfelle norsk implementering. Den skal beskytte Europas ville dyr og planter med leveområder. EU og europeiske og afrikanske stater har tiltrått konvensjonen. I tillegg har noen få stater observatørstatus. Alle nordiske land unntatt Grønland og Færøyene har tiltrådt konvensjonen.

TOLKING AV BERNKONVENSJONEN ? Norge har gjennom de siste århundre, og særlig det siste, utmerket seg ved å tale de svakestes rett. Det var også lenge en forutsetning . Hadde regjeringen Stoltenberg respektert våre konvensjonsforpliktelser, kunne vi sluppet en opphetet rovdyrdebatt. Søk i alt innhold på dagsavisen.

Bli med å bestemme det neste vi skal lage. Vi håper du kan bruke fem minutter på en spørreundersøkelse slik at vi kan teste nye produkter på deg. Julegaven fra Vidar Helgesen. Statsråden setter Stortinget til side.

Av Martin Eggen og Kjetil Aa. Norske myndigheter forspilte denne høsten muligheten til å rette opp egne forglemmelser i utformingen av en paragraf om nødverge ved angrep av rovvilt i naturmangfoldloven. Svekket rettsikkerhet for hønsehauk og . Bakgrunnen for avtalen var de omfattende helseskader, særlig i form av fosfornekrose i kjeven som bruk av hvit fosfor forårsaket hos arbeiderne i fyrstikkproduksjon.

Dagens forvaltning av våre rovviltarter bygger på St. Professor Eivind Smith bagatelliserer i Nationen 5. Smith konstaterer at lovavdelingen ikke er en domstol. Dette forhindrer ikke at det er all . Senterpartiets Rakel Surlien var miljøvernminister da Norge vedtok totalfredredning av ulv, . Det er det heller ingen som har hevdet.