Bæreevne økologi

Den økologiske bæreevnen eller bærekapasiteten er den øvre grensen for antall individer av en art som kan leve i et gitt område over lengre tid. En populasjon kan svinge noe fra år til år, men over lengre tid kan ingen bestand være større enn det områdets økologiske bæreevne tillater fordi resurser som vann, mat og . Bæreevnen er det maksimale tallet på individer som kan leve på et avgrenset område over lang tid. Bærekapasitet, det største antallet individer av en art som et visst område kan livberge gjennom lengre tid.

Jeg er ikke sikker på hva du mener . Det er en naturlig grense for størrelsen av en populasjon eller bestand i et bestemt område.

Det kaller vi områdets økologiske bæreevne. Når det er flere individer enn det området tåler, overskrides bæreevnen. Da kan det bli matmangel eller plassmangel. Opphoping av avfallsstoffer kan.

Dette gælder også for menneskeheden. Her kommer belastningen dels . Antallet afhænger først og fremmest af den plads og den mængde føde, der er til rådighed. Samspillet mellom de levende organismene og omgivelsene (miljøet).

Individ ( = organisme ). Utgjør grunnenheten i økosystemet f. Den største populasjonen som kan . Få fram hvilke faktorer som styrer en slik populasjonsutvikling som vi har sett i disse tre tilfellene. Bruk følgende stikkord i forklaringa di: □ Tetthetsavhengige faktorer. Læren om hvordan organismene påvirker hverandre og hvordan organismene samspiller med de ikke-levende miljøfaktorene som omgir dem.

Det maksimale antall individer i en populasjon som kan overleve i et område over lang tid. Populasjonsvekst hvor antall individer dobles . Organismer som bruker de organiske stoffer i døde dyr og gjør de til uorganiske. Avfallet som blir liggende igjen er næringssalter.

Uten nedbrytere ville vi ikke hatt et kretsløp av stoffer. Dyr som spiser døde dyr som allerede har dødd ved enten å bli drept av et rovdyr eller av andre årsaker. Bæreevnen kan variere fra år til år, men ikke fra årstid til årstid.

Det er bare abiotiske faktorer som kan påvirke bæreevnen. Ved å påvirke bæreevnen til andre arter har vi mennesker forandret vår egen(riktig). Hva er sant om bæreevne ? Smådyr, sopp og bakterier som lever av døde planter og dyr.

Det største antall av en art som kan leve i et miljø uten at miljøet tar skade.

De grønne plantene som produserer næringsstoffer ved hjelp av solenergi. De fysiske og kjemiske . Her finner du løsningsforslag, råd og vink til kapittel 2. Hvis du bor i byen er det kanskje en park, en elv,. Det er nesten umulig å bestemme bæreevnen til en art i et område, men en kan prøve å holde oversikt over hvor mange individer av arten som kan leve der . I et industrielt økologisk samfunn betraktes produktene som organismer med en bestemt funksjon og et livsløp som ikke belaster naturen mer enn det den har bæreevne til.

Produktene oppstår som følge av et behov, de utvikler seg gjennom design, produksjon, distribusjon og forbruk, og når de er . Netto produksjon og Respirasjon. Hardangerviddas bæreevne for villrein. Når vekstvilkårene er gode, og det er få eller ingen faktorer som regulerer veksten får vi ukontrollert vekst. Når veksthastigheten avtar etter hvert som antall individ øker, sier vi at veksten er kontrollert. Kurven får en S-form, og stabiliserer seg rundt områdets bæreevne.

Bestandsutvikling for snøhettarein på Dovre (sterkt forenklet). B) Bestandsendringen på figuren vil gjenta seg rytmisk hvert 30. C) Etter at bestanden vokste sterkt på 50-tallet, ble bæreevnen redusert.

En vekstkurve for en populasjon er formet som en J dersom arten ikke blir begrenset av mangelen på noen ressurser – bestanden vokser altså inn i himmelen. I praksis vil den få en s-form når bestanden nærmer seg habitatets bæreevne.