Bæreevne naturfag

Den økologiske bæreevnen til et område, er den øvre grensen for hvor mange individer av en art som kan leve i området over lengre tid. Bæreevnen er det maksimale tallet på individer som kan leve på et avgrenset område over lang tid. For mange populasjoner vil veksten avta når bestanden nærmer seg stedets bæreevne.

Begrensningen i antallet skyldes forhold som mattilgang, plassmangel, stress, sykdommer osv. Disse forholdene kalles ofte tetthetsregulerende faktorer. En populasjon kan svinge noe fra år til år, men over lengre tid kan ingen bestand være større enn det områdets økologiske bæreevne tillater fordi resurser som vann, mat og .

Naturfag vgLearn with flashcards, games, and more — for free. Forklar hva bæreevne er, og hvordan det er mulig å bestemme bæreevnen til et område? Hva vil det si at bæreevnen i et område er nådd? Bæreevne er den øvre grensen for antall individer av en art som kan leve i et områder over lengre tid. Jeg er ikke sikker på hva du mener . Simuleringen av populasjonen av reinsdyr forteller oss at hvis rovdyrene blir utryddet vil reinsdyrpopulasjonen øke helt til de ødelegger beitegrunnlaget for seg selv og bestanden vil synke dramatisk.

Overbeiting fører også til at beitegrunnlaget aldri vil nå den opprinnelige bæreevnen altså bæreevnen vil aldri klare å ta seg . Populasjoner og bæreevne. Begrepet bæreevne er forklart på side 44.

Det er nesten umulig å bestemme bæreevnen til en art i et område, men en kan prøve å holde oversikt over hvor mange individer av arten som kan leve der over en viss tid. Antallet dyr eller planter av arten det gjelder øker ikke lenger. Dette kapitlet tar for seg den delen av økologien som studerer hvordan bestander av dyr og planter utvikler seg. Kommisjonen som skrev rapporten, fremhever en tro på at mennesker kan bygge en framtid som er rikere, tryggere og mer rettferdig, innenfor naturens bæreevne. Foto: Reto Stöckli, NASA Goddard Space Flight Center.

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Eksempel fra naturfag – VG1. Alternativ 3: Hvis for eksempel en reinsdyrflokk blir. J-kurve, økologisk bæreevne , populasjon, sigmoid vekst, interspesifikk konkurranse.

I denne oppgaven er det viktig at du legger vekt på å få fram kunnskaper om populasjonsvekst og hvilke faktorer som kan styre denne utviklinga. Alle stikkordene bør benyttes og det bør komme fram at du skjønner betydningen av . Tetthetsuavhengige faktorer og bæreevne blir forklart. Abiotiske faktorer inkluderer vær og vind. Prøve naturfag 3AFPA, 20.

Hva styrer en populasjonsvekst? Hva mener vi med at en art er tilpasset miljøet? Når vekstvilkårene er gode, og det er få eller ingen faktorer som regulerer veksten får vi ukontrollert vekst.

Når veksthastigheten avtar etter hvert som antall individ øker, sier vi at veksten er kontrollert. Kurven får en S-form, og stabiliserer seg rundt områdets bæreevne. Velkommen til nye naturfagtema, gjensyn med kollegaer og fokus på undervisning. Utforske og forbedre broers bæreevne. Vi prøver ut hvordan det kan oppleves å være elev i et . Tittel, Naturfag : grunnbok : studieforberedende utdanningsprogram.

Forfatter, Harald Brandt.