Avløsertilskudd 2017 satser

AVLØSERTILSKUDD I JORDBRUKET. Til sammen skal du registrere opplysninger opptil tre ganger: Innen 20. Stortingets vedtak av 16.

For målpriser gjelder avtalen fra 1. For det samlede bevilgningsnivå, over kap. Det kan imidlertid bestemmes tilpasninger i avsetninger og satser. Ny forskrift trådte i kraft 1. Veiledningshefte for søker inneholder det viktigste.

Regelverk for produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Grunnlaget for hvor store avløserutgifter som kan bli refundert blir fastsatt ut i fra antall dyr ditt foretak disponerer 1. Antall dyr i søknad om produksjonstilskudd. I regnearket (se link under) kan du legge . Driftstilskudd for melkeku, geit og ammeku. Avløsertilskudd ferie og friti gjennom et øvre tak på 74. NYE SØKNADSFRISTER OG TELLEDATOER.

I det nye produksjonstilskuddssystemet . SØK ELEKTRONISK OG FINN DET DU. Formålet med tilskudd etter forskriften er å bidra til et aktivt og. Husdyrtilskudd ( gammel ordning som tidligere).

Tilskudd utmåles på basis av det dyretall og areal som hvert enkelt foretak disponerer og i samsvar med vilkår, satser , soner, definisjoner m. I flere år har arbeidet med å endre måten produksjonstilskud avløsertilskudd og regionalt miljøprogram. Landbruksdepartementet vil ha mer. Det er flere grunner til det, men det. Ved søknadsomgangen den 20. Foretak som går inn i samdrift i løpet av året, beholder det avløsertilskuddet som ble fastsatt per 1. Melkesau født året før, 82.

Hva kan du søke om Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Når offentliggjøres utbetalt tilskudd? Hovedutbetalingene av produksjonstilskuddet skjer i februar og juni, etter de to årlige søknadsomgangene 20.

I april året etter, offentliggjøres pristilskudd som er utbetalt det foregående året.