Årsverk i landbruket sau

Et årsverk i landbruket blir berekna ut ifrå kor stor produkjsjon du har. Det er vel først og fremst dei minste bruka, med trang for større invisteringar som legg. Trur ca 1sau blir rekna som et årsverk ,og kyr med påsett et årsverk. Arbeidet på en gård med storfekjøtt og melkeproduksjon fra kyr gård utgjør nesten to årsverk.

Inntjeninga fra gården skal dekke lønn til leid arbeidskraft og avkastning på kapitalen, i tillegg til bondens inntekt.

Nationen er distriktenes næringsavis, og avisens prioriterte stoffområder er næringsliv, landbruk , politikk, samferdsel og EU. For at eit sauebruk skal utgjera eitt årsverk , må bruket ha mellom 1og 2sauer , men dei to forskarane strekar under at det ikkje er nødvendig å ha så mange sauer for å tena . Korn og oljevekster, Øvrige jordbruksvekster, Hagebruk, Storfe, melkeproduksjon, Storfe, kjøttproduksjon, Storfe kombinert produksjon, Sau , Svin og fjørfe, Øvrige driftsformer. Vederlag til arbeid og kapital pr. Oversikt over utvalgte tall som ligger til. TINN: Sauehold er den driftsformen i landbruket som gir lavest inntekt.

Ole-Hans Lien vil likevel fortsette med sau selv om han tjener kroner i timen. Landbrukets Utredningskontor AS ønsker å takke alle informanter som har stilt til samtaler og gitt faglige vurderinger underveis.

Vi vil også takke for samarbeidet med Norges Bondelag,. Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, samt Statens Institutt for. Forbruksforskning (SIFO). KONOMIEN I SAUEHOLDET – VIKTIGE FAKTORER. FOR ØKT LØNNSOMHET NÅR EN HAR SAU PÅ.

Driftsgranskingar i jord- og skogbruk. Skattejustert vederlag til arbeid og egenkapital. Dei ligg an til å få ein inntektsvekst per årsverk på rett over 40. Også sauebønder med over 2vinterfôra sauer kjem ut med godt over 40. Også bruk med fjørfeslakt, i hovudsak kyllingproduksjon, kjem ut med ein inntektsvekst . Om norsk landbruk og matproduksjon der det står følgende:.

Tabellene nedenfor viser det beregnede vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk. Antall årsverk på hvert referansebruk er beregnet ut fra uveide gjennomsnittlige registrerte. Jordbruksinntektene auka for bruka med sau og bruka . Mens mange teller på knappene og konkluderer med at det er best å legge ne satses det som aldri før i landbruket i Surnadal. Anders Sæter har denne sommeren sammen med sin far Olav, begynt på tidenes nydyrking i Møre og Romsdal.

Hele 3dekar myr, skog og kratt skal dyrkes til grasekrer.

Som eksempel er det brukt en sauebonde med vanlig lønnsinntekt og litt over et halvt årsverk på garden. Et halvt årsverk med sau tilsvarer om lag 50. Gjennomsnittslønna i yrker utenfor landbruket ligger over 320.

LANDBRUKS – OG MATDEPARTEMENT. Et gjennomsnittsbruk med melk har melkekyr og gjennomsnittsbesetningen for sau i kombinasjon med andre . Større kornavlinger og høyere melkepris er noen av forklaringene, men fortsatt kostnadsøkning gjør at resultatet ikke ble bedre. Det markerte et tidsskille, etter at det i etterkrigstiden hadde hersket bred politisk enighet om landbruket i Stortinget.