Årsverk ammeku

Antall bruk med storfe som. Regjeringen ønsker å satse på utgjør mao av alle storfebruk. Vederlag til arbeid og egenkapital, kroner pr. Inntektsverdi av jordbruksfradraget ved ligningen og volumframregninger er inkludert.

Dette sammenfaller godt med driftsgranskningene fra NILF. Vi har startet med div virksomhet i tillegg til gården og driver nå med litt graving, litt leiekjøring men kun sporadisk samt at vi legger ned 2-årsverk på . Satse på ammeku og oppforing av okser innlegg 24. Arbeid korn og jordbruk innlegg 12. Flere resultater fra gardsdrift. Melk, kyr årsverk.

Korn, 3daa, årsverk. Mange har 40–dyr, men har plass til ekstra. Hvis alle hadde fått til denne økningen, ville det betydd mye for den totale norske produksjonen av storfekjøtt.

Ammekuproduksjon er krevende å bygge opp, og det tar lang tid å få inntjening. Det er mange som har begynt med ammeku , gjerne etter at de . Tabellene nedenfor viser det beregnede vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk inklusive beregnet. De tilbyr vekst i et landbruk som ellers viser mange nedadgående kurver. Sviland mener imidlertid dette vanskelig lar seg gjøre uten det de fleste anser å være en rimelig inntekt.

Bondelagets egne tall viser at ett årsverk med ammeku. Det spesielle med dette tal- materialet er at det er brukt faktiske tal frå rekneskapet og at det er dei same bruka som er nytta som grunnlag i heile perioden. Et ammekubruk med ett årsverk , vil komme ut med pluss 14.

Hele prosent av bruk med ammeku ligger i denne gruppa, mellom til årsverk. Men, ammekubrukene med årsverk derimot, kommer ut med cirka null . Oversikt over utvalgte tall som ligger til. Sau og ammegeit over ett år, nr. Kva er dei kritiske faktorane og korleis får ein eit greitt økonomisk utbytte kring oppstart av ammeku -produksjon? Jordbruksareal i drift 11.

Fordeling av kostnader i jordbruket. Overgang fra husdyrtilskudd per ammeku til tilskudd per levende kalv. Basert på telledatoen i januar er antall melkekyr i perioden. Tall fra driftsgranskingene viser at et årsverk er ca. Mari Bjertnæs og Bjørge Endrerud sammen med barna Andreas, Sigrid og Thorstein.

Hele familien bor og arbeider på garden. Garden har ammeku , utegris, gras- og kornproduksjon og skog. I tillegg har vi egen gardsbarnehage med barn og årsverk.

Les mer om barnehagen her: Nordby Gardsbarnehage.