Årlig tilvekst skog

Gran står for over halvparten av tilveksten i norske skoger. Tilvekst og skogavvirkning. Aktiviteter under skogbrukets primærproduksjon. Gjennomsnittlig avvirkning var samtidig. Avvirkning og naturlig avgang utgjør .

Forholdet mellom årlig tilvekst i Norges skoger og årlig skogavvirkning belyser bærekraften i tømmerproduksjon over ti så vel som den nåværende tilgjengelighet og potensialet for fremtidig tilgang av tømmer. For et bærekraftig skogbruk må ikke den årlige skogavvirkningen over tid overstige årlig tilvekst. I løpet av de siste årene er skogvolumet tredoblet. En følge av dette er at andelen hogstmoden skog , gammelskog og mengde dødt trevirke øker.

Gran dominerer, men furu og lauvskog har økt mest. Definisjon, Årlig volumtilvekst eksklusiv bark på stående skog. Eier, 4- Seksjon for primærnæring.

Ekstern kilde, Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS). Stående volum og årlig tilvekst (SÅ 358) 1. I alt, Per dekar, I alt, Per dekar. Det normale er at aktivitetsnivået øker med økende tilvekst. Det antas som et utgangspunkt at aktivitet i skog med årlig nyttbar tilvekst opp til 1kubikkmeter normalt ikke oppfyller kravene til virksomhet. Nå har Norge en samlet tømmerverdi på over 2milliarder kroner.

Mye av dette begynner nå å bli hogstmodent, forklarer skogforskeren. Det skogen legger på seg hvert år kalles tilveksten. Den årlige tilveksten forteller hvor mye skogen øker i volum, og uttrykkes i kubikkmeter per år. Ut fra skogstatistikken fra Landsskogtakseringen kan vi lese at den totale tilveksten i . Når vi skriver at dette tilsvarer nesten 1sekker ved i året per nordmann, så har vi tatt utgangspunkt i liters vedsekker og tatt hensyn til at det er til 30 . Svar: Det er mulig å øke tilveksten i en skog på flere måter. Mange steder er skogen glissen.

Dersom denne skogen erstattes med tettere skog etter en hogst vil også den totale tilveksten i skogen øke. For å utnytte arealets er det viktig at det er det beste treslaget som vokser der.

Her kan du beregne årlig tilvekst , samtidig som du kan legge inn forskjellige økonomiske variabler for å beregne et overskudd. Er det bratt,kupert,bløtt? Hvordan er det med skogsveier i teigen? Skal du drive ut virket selv eller leie tjenester? Skogbruk utenfor næring.

Elverum, Trysil og Åmot. Tabell viser en del sentrale størrelser når det gjelder skogressursene og utnyttelsen av disse i fylket og i regionene. Grunnlaget for vurdering av drivverdige områder for scenarier er vist i tabell 13. Volumet av stående skog er i underkant av milliarder mmed en årlig tilvekst på mill.

Omregnet til CO2-ekvivalenter utgjør den levende trebiomassen i skog. Hovedeffektene av ulike skjøtselstiltak er sammenstilt i tabellen . I forhold til effektene av modeme, industrielt skogbruk i Norden er det i hovedsak produktiv skogsmark, der årlig tilvekst er minst mtrevirke med bark pr. Også boreale bjørkeskoger er i noen grad av interesse for skogbruket, enten direkte som virkesressurs eller i forbindelse med treslagsskifte. Indikatoren viser tre trender innen skog : den årlige mengden skogfelling, netto tilvekst og den årlige fellingen som prosentandel av netto årlig tilvekst.

Hvis prisen er 2kr pr. CO er verdien av netto CO2-binding i norske skoger ca. Dette overstiger førstehåndsverdien av det skogsvirket som hogges og omsettes årlig i Norge, men foreløpig er det ikke politisk eller markedsmessig aksept for salg av CO2-kvoter basert på tilveksten i norske skoger.