Arealintensivt definisjon

I dag er dog jordbruket mindre arealintensivt enn det var tidligere. OLDTIDEN-HIFI-1-kapittelutkast-til-nettsted-PDF. Bufret Lignende Begrepene arealintensiv og arbeidsintensiv kan avklare noe. Jeger- og samlerlivet var arealintensivt : Det krevdes liten arbeidsinnsats,. Prøv å definere begrepet tid.

Det er særlig viktig å konsentrere arealintensive arbeidsplasser, handel og service helt sentralt, slik at flest mulig kan nå disse uten bruk av bil. Forklar hvordan det kan ha seg at tiden kan . Men hvem som eier jorda er ofte ikke så lett å definere på grunn av det som kalles rettslig pluralisme. Det vil si at folk forholder seg til flere. Ved å innføre arealintensive klimatiltak i en slik situasjon, vil nødvendigvis noen bli gjort til tapere i prosessen. De mister tilgang til jord og ressurser som de har brukt . I scenario Null foregår areal-.

Sentrum bygges det boliger. Kriteriene scenarioene skulle analyseres mot ble definert med bakgrunn i målsettinger i planprogrammet for . Malvik kommune hadde behov for et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne gjøre beslutninger om sentrumsutvikling og lokalisering av ny næring i kommunen. Transportøkonomisk institutt (TØI) definerte og analyserte fire forskjellige framtidsbilder: Status Quo, Utvikling av tettstedene til å bli mer like, Hommelvik som . Avstandsintervallene beregnes med utgangspunkt i stedet kollektivknutepunktet, definert som et datapunkt i en egen. Arealbruksformålene i kommuneplanens arealdel benyttes som grunnlag å definere hvilke arealer som er bebygd i . Uenigheten dreier seg om definisjon av sentrumsområde på Nesbru, hvor kommunen ser for seg utvikling av. Etablering av ny arealintensiv kontorvirksomhet tillates innenfor 8meter fra jernbanestasjon . Planområdet ligger sentralt på Bryn som i dag er et næringsområde i sterk transformasjon og vekst, fra tradisjonell industrivirksomhet til mer arealintensiv virksomhet (hovedsakelig kontorer).

Mellom bygningene dannes klart definert uterom som vil bli opparbeidet som uteoppholdsarealer for boligene. Hvilke egenskaper som inngår i definisjonen av. Vanligvis vil man si at arealintensive funksjoner som skal nås av mange ansatte og besøkende skal. Det er en rekke grøntkorridorer spredt rundt i byen hvor man finner betydelige kvaliteter som er lite utnyttet. Byen har en aktiv, friluftsinteressert befolkning som liker å være ute.

Idrettsområder er betydelige aktivitetsgeneratorer. Man har en relativt definert urban kjerne og velbevarte kulturmiljøer. Dermed kan et arealintensivt klimatiltak som karbonfangst og -lagring i skog føre til at de fattigste og svakeste i samfunnet mister sine rettigheter og tilgang til jord og ressurser som de har brukt i en årrekke. I følge prinsippet bør investorenes forpliktelser være definert i kontrakter gjennom klare termer.

DEFINISJON AV FORRETNINGS- OG NÆRINGSTYPER. Trondheim slik: Høyhus i Trondheim er bygninger over etasjer,. Typer høyhus og organisering. Fortetting er per definisjon en inkrementell utbyggingspraksis – byen tettes hus for hus.

I og med at byutvikling handler om. Denne rapporten er en kunnskapsinnhenting om vekst og samspill i Haugesundregionen. Dette til tross for at man siden . Rapporten er en del av et større nasjonalt prosjekt som ledes av Distriktssenteret på oppdrag fra Kunnskaps- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Gjennom programmet ønsker KMD å legge til rette for positiv . Definisjon i RPAT: I kommuneplanens arealdel forventes det at det skal defineres en langsiktig avgrensning av. Det er vedtatt et mandat som ligger til grunn for planen, hvor det særlig er pekt på følgende forhold: 1. Planen skal legge til rette for trygge arbeidsplasser i Lier kommune. Næringslivet skal oppleve kommunen som en god samarbeidspartner. Byen skal ha en definert senterstruktur med urbane møteplasser. Bergen er organisert med en senterstruktur.

Langsiktig planlegging gir resultater. Et slikt utbyggingsmønster med tett utbygging i definert senterstruktur har vaert en målsetning i. Kommunen har definert handels – og sentrumsnæringene i Hokksund som eget innsatsområde. Arealintensive , integrerte og innholdsrike plasser med høy kvalitet krever god . Gjennom saksbehandling av søknader om etablererstipend er det gjort erfaringer som viser at.