Arealbruk definisjon

Statistikken beskriver arealbruk og arealressurser i tettsteder. Arealbruk beskriver areal som er bebyg og klassifiserer dette etter bruksformål. Arealressurser beskriver markslag i områder som ikke er bebygd. I tettstedene utgjør bebygde områder i overkant av prosent av arealet. Halvparten av dette er boligareal.

Areal til vegformål dekker prosent, mens arealer til næringsformål utgjør prosent. Setningseksempler med arealbruk , oversettelse minne. Fant setninger matching frasen arealbruk. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Glosbe, online ordbok, gratis.

Bla milions ord og uttrykk på alle språk. Ingen informasjon er tilgjengelig for denne siden. Kystsonen kan defineres som sonen fra og med landområder direkte påvirket av sjø eller sjørelatert virksomhet og ut til grunnlinjen. Ved planlegging av arealbruk og ressursutnytting i kystsonen er det en rekke verdier og interesser som det må tas hensyn til. Strandsonen, som er en vesentlig del av . Grafisk visning av applikasjonsskjema – Arealbruksgrense.

Tekstlig beskrivelse av applikasjonsskjema – Arealbruksgrense. Definisjonen er i hovedsak en videreføring av det som innholdsmessig inngår i bestemmelsene om søknads- og meldeplikt, og rettsvirkning av bindende arealplaner, etter PBL 85. Virksomhet og endring av arealbruk i strid med planens arealformål, hensynssoner og bestemmelser, vil være tiltak i lovens . Problemstillingene knyttet til akvakulturnæringens arealbruk og arealbehov er imidlertid vesentlig mer komplekse enn som så, noe blant annet nedsettelsen av dette utvalget kan sies å være et uttrykk for. Når vi bestemmer hvor vi skal bygge boliger, arbeidsplasser, veier og gang- og sykkelstier, legger vi mange av de fysiske rammene for framtidens samfunn. FAOs Forest Resource Assessment behandler også to andre kategorier av tresatt mark (Other wooded lan Trees outside forests) spesifisert dels i forhold til kronedekke, bestokning og trehøyde, dels i forhold til annen arealbruk , men ingen av disse inngår egentlig i FAOs definisjon av skog.

I nordisk sammenheng er det . Transportsystemene kan også bidra til en spredning av byutvikling og bebyggelse, men dette faller utenfor vår definisjon av arealbruk. Barriere-effekter kan begrense folks sosiale liv. Sterkt trafikerte veger fører ofte til at folk oppholder seg lite ute, og har lite kontakt med naboene på den andre siden av vegen.

Faggruppe for klimaordbok. Arealbruk og arealbruksendringer påvirker også albedo, fordamping og utdunsting av vann . Dette forutsetter at det finnes en klart definert strategi for det kollektive transport- systemet i regionen, slik . Internasjonalt er det gjennom de senere år rettet fokus mot behovet for å overvåke utviklingen knyttet til arealbruk og endringer i denne. Arealene som står oppført i taksten gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

En eventuell bruksendring av rommene kan være avgjørende for om rommene er primære eller sekundære rom. I hovedsak er det bruken av rommene ved befaringen som avgjør om rommet defineres som P-ROM eller . Planområdets omfang er bestemt av hvordan lendet påvirker vinden og antall turbiner. Når vinden “pas- serer” turbinene “tappes” den for energi, og turbin-. Planområdet til et vindkraftverk er definert ved arealet som gis konsesjon. De fysiske arealinngrepene innenfor planområdet . Arealstrategier er langsiktige og overordnede prinsipper for arealbruk.

En strategi kan defineres som en plan av handlinger med hensikt å nå et spesifikt mål. Strategi handler mer om hva som skal gjøres enn om hvordan noe skal gjøres. I dag brukes begrepet om langsiktig planlegging generelt (kilde: ). Fase: Tegning: Deres referanse. Små koller – Kollene er med på å definere landskapet i og rundt Repelen.

Oversikt over arealbruk. Skog – Skogen skiller boligområdet fra . I denne sammenhengen vil parkering kunne defineres som arealbruk – å henstille kjøretøy krever jo et areal, og arealet behøver tilgjengelighet som også legger beslag på rommet, men først og fremst handler parkering om et sett med regler og vilkår, regulative faktorer, prisstrukturer og håndhevingsvirkemidler.