Åpen myr

Myrer består av åpne våtmarksområder uten trær, der det vokser torvmose ( Sphagnum spp.) og dessuten kan vokse gress, lyng og busker med mer. I moderne europeiske systemer for klassifisering av naturtyper blir skog der det vokser torvmose regnet som en egen type, sumpskogsmark. Våtmarksområder der både trær . Geogen myrskog med torvmoser opptrer i alle fastlandssoner fra BoNe til NoBo, og i alle seksjoner. Mange av torvmosene er felles med geogen åpen myrkant, f.

Men det er et mer markant innslag av fastmarksarter, . Minerogen myr får tilført næringsstoffer gjennom grunnvannet, mens ombrogen myr bare får tilført næring gjennom regnvann, fordi den har vokst over grunnvannsnivået. Når et tjern gror igjen, vil organisk materiale samles opp på bunnen og langs kantene. Det dannes flytetorv med åpent vann under. Om denne læringsressursen. Powered by Pressflow, an open source content management system.

Ansvarlig redaktør: Christer Gundersen. Utgaveansvarlig: Pål Frønsdal.

To start page for Nasjonal digital læringsarena. Myrer er åpne våtmarksområder uten trær, der det vokser tykke lag med mose, og tillegg gjerne ulike arter av gress, lyng og busker. I en myr går nedbrytingen av døde planter og annet dødt organisk materiale så sakte at det skjer en opphopning av delvis omdannet materiale, kalt torv. I Norge finnes det mange myrtyper.

Disse lagene kalles torv. I NiN-systemet finnes ulike hovedtyper av myr som ikke er påvirket av mennesker. V1) er den vanligste av disse. Denne hovedtypen dekker all variasjon fra bløt myr til tørre tuer, fra myrkant til myrflate og fra kalkfattig til kalkrik.

Selv de fattige enhetene innenfor denne hovedtypen har . Intermediær fastmattemyr. Rapporten gir en kunnskapsstatus om ulike norske naturtypers opptak og lagring av COog deres sårbarhet for menneskelig aktivitet. Naturtyper: Myra er kartlagt som lavlandsmyr i innlandet, typisk høymyr, med åpen myrflate (platåhøymyr) sentralt, kantskog av furu og jordvannsmyr- skogskant i laggen.

Temakartet gir informasjon om areal med myrvegetasjon. Myr kan være tresatt og vil ha kode for treslag og produktivitet. Klasseinndeling ARog AR250. Myr: Åpen myr , eller tresatt myr.

Undersøkinga viser at åpen myr dekker nærare ni prosent av samla areal.

Tidlegare har vi anslått omkring fem prosent. Fram til i dag har vi hatt dårleg kunnskap om myrareala i Noreg, fortel Anders Bryn, NIBIO-forskar og. Undersøke og kartlegge: Landformer,jordarter, myr dannelser,grunnvatn, overflatevatn.

Velge tiltak: Regelmessig eller ureglemessig grøfting. Planlegge: Kart, dimensjonering, kostnadsoverslag (søknad). Gjennomføring: Riktig maskin . Alternativet kan være en dyp, åpen kanal. Et dreneringsfelt i hellende terreng må alltid ha flomgrøfter . Når myra er åpen er det i tillegg lagt på gul farge over det blå.

FARGEN GULT er kult = åpent område med god sikt, eks jorde, voll, hogstfelt. Dyrket mark ( jorde) er forbudt å løpe på !