Altruistisk atferd

Innen biologi snakker man gjerne om altruistisk atferd i forbindelse at individer innen samme . Altruisme er det motsatte av egoisme. Biologisk altruisme er en atferd hvor et individ ofrer seg selv og minsker sin egen overlevelses- og reproduksjons-mulighet, men som øker tilsvarende mulighet hos andre individer av arten. Men hva er evolusjonsmekanismen for . Innen biologien finnes dyr som har altruistisk atferd , men vanligvis vises dette kun overfor egne barn eller nære slektninger. For eksempel utviser bier altruistisk oppførsel når de stikker for å beskytte bikuben.

Ordet altruisme ble først brukt av den franske filosofen Auguste Comte, men den grunnleggende idéen i altruismen . Egoismens motpol er altruisme (selvoppofrelse), som hevder at det er riktig å handle på en slik måte at det tjener andre (samfunnet). I dagligtalen brukes gjerne egoisme som ensbetydende med hensynsløs og irrasjonell atferd , men de fleste egoistiske filosofer anser dette som en karikatur av egoisme. Men en lang rekke undersøkelser av barns spontane atferd viser at de ofte reagerer med medfølelse og hjelpsomhet overfor andre barn i nø uten at de øyensynlig har lært å oppføre seg altruistisk. Men kan vi sette til side våre egne behov? Har kanskje all atferd – også altruisme – sitt utgangspunkt i at den eneste personen vi virkelig kan ha . Sosiobiologien finner fenomenet altruisme problematisk, ettersom det later til å stride mot darwinistiske grunnsetninger, og svært mye sosiobiologisk litteratur er viet spørsmålet om hvordan altruistisk atferd kunne oppstå.

En del av denne litteraturen går langt i retning av å gjøre altruisme a priori umulig. Grønnskjeggeffekten kan sammen med slektskapsseleksjon være med å forklare evolusjon av altruistisk atferd. Grønnskjegg-effekten skyldes gener som gir synlige markører på fenotypen, og som gjør det mulig for bærere av denne egenskapen å bli gjenkjent av andre individer med . Det er spørsmålet David Sloan Wilson stiller i sin bok med samme tittel. Selv mener han evolusjonsteori er avgjørende for å nå det altruistiske målet om å gjøre verden. Med andre ord: i et område med høy prososialitet er det mer sannsynlig at prososial adferd vil utvikle seg, og omvendt.

Den mest ekstreme altruismen i dyreriket (ikke-reproduserende arbeidere hos sosiale insekter) har jo helt opplagt vært med på å legge . Sjimpanser og mennesker innlegg 17. De to sier ikke tydelig hvor mye av atferden vår som kan forklares av biologiske prosesser. Da må vestlig politisk tenkning slutte å tro at konkurranse er viktigst og se hvor viktig altruisme og omsorg er.

Prososial atferd: handlingen hjelper enkeltperson(er), men man forventer ikke noe tilbake ut fra handlingen (kun et takk). Hvis de derimot mener at . Et eksempel på dette er å hjelpe noen med en situasjon der og da, som å dytte en bil som har kjørt seg fast, hjelpe noen med å rydde om noe går galt, osv. Mange filosofer hevder at fullstendig altruisme ikke forekommer.

Ethvert menneskes moralske mål er å tjene andres velvære på bekostning av egne verdier. Enhver handlings moralske verdi skal måles ut ifra denne standarden. Dette er klart altruistisk atferd. Naturlig seleksjon burde altså velge bort selvoppofrende maur-arbeidere, slik at det etter noen generasjoner bare er dronninger igjen. Eller tenk på vampyr-flaggermus: Det er kjent at vampyrer ikke kan overleve mange netter uten blod-måltid.

Men man har observert at vampyrer som har hatt . Beskriv kort MacLeans teori om den tredelte hjerne. Forklar begrepet naturlig seleksjon. Evolusjon har ikke noe mål eller en retning.

Hvordan forklarer evolusjonspsykologien kjønnsmessige forskjeller når det gjelder sjalusi? Bruk evolusjonspsykologien og forklar fenomenet altruistisk atferd. Psykiatrisk stempling og altruistisk atferd blant fotgjengere: Et felteksperiment.

Så kan altruisme (eller rettere altruistisk atferd ) fremmes av sanksjons- eller beløn- ningsmekanismer. Snikerne, egoistene og bad guys gjenkjennes og straffes, mens de som hjelper selv blir hjulpet. Slik resiprok altruisme kan. Hvordan kan en tilsynelatende altruistisk atferd forklares evolusjonært? Definer omgrepet altruisme!

Korleis kan ei åtferd som ser altruistisk ut, forklares evolusjonært? How can a seemingly altruistic behaviour be explained evolutionary?